Volksuniversiteit Veenendaal

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Activiteiten van Volksuniversiteit Veenendaal staan open voor iedereen, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst. Deze voorwaarden zijn opgesteld conform de landelijke afspraken binnen de Volksuniversiteiten in Nederland.
Inschrijving
Inschrijving vindt plaats via de administratie van de Volksuniversiteit Veenendaal. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Snelle inschrijving vergroot de kans op plaatsing!
Door zich in te schrijven voor een cursus, verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van de Volksuniversiteit Veenendaal.

Inschrijven is mogelijk op de volgende manieren:

  • Online via de website: www.vuveenendaal.nl. U kiest daarvoor de cursus van uw keuze en volgt de inschrijfprocedure
  • Schriftelijk: met het inschrijfformulier verkrijgbaar bij de balie van de Cultuurfabriek

-        Telefonisch of via e-mail inschrijven voor een cursus is niet mogelijk.
-        Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet worden verwerkt.

Plaatsing
Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bewijs dat wij uw inschrijving goed hebben ontvangen. Uw inschrijving wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst verwerkt. Een inschrijving is echter nog geen garantie voor plaatsing. Bent u definitief geplaatst (zie ook onder ‘betaling’), dan ontvangt u een bewijs van deelname. Hierop vindt u alle gegevens die van belang zijn voor het volgen van de cursus.

Wachtlijst
Is een cursus volgeboekt, dan plaatsen wij u op de wachtlijst. U ontvangt hiervan bericht. Staan er voldoende personen op de wachtlijst om een extra cursus aan te bieden, dan probeert de Volksuniversiteit deze te organiseren en wordt u hiervoor benaderd. De plaatsing op de wachtlijst verplicht u niet tot deelname en er wordt nog geen cursusgeld geïncasseerd.

Betaling
Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald. 
Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

  • Door het verlenen van een éénmalige SEPA incasso machtiging om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven
  • Door te betalen met Ideal bij een online inschrijving
  • Door contante betaling bij inschrijving bij de cursusadministratie (na telefonisch overleg)

Betaling in termijnen 
Termijnbetaling is alleen mogelijk indien u een SEPA incasso machtiging verstrekt voor het incasseren van het cursusgeld. In principe is het alleen mogelijk om jaarcursussen in termijnen te betalen. Het aantal termijnen staat vermeld bij de betreffende cursus op de website.

Betalen met Ideal
Betalen met Ideal is nog geen garantie voor het doorgaan van de cursus en dus ook niet voor definitieve plaatsing bij de cursus. Mocht de cursus niet doorgaan of de cursus is al vol, dan ontvangt u het bedrag zo spoedig mogelijk retour. Wij adviseren om vooraf contact met ons op te nemen als u wilt betalen met Ideal.

Incassering cursusgeld
Heeft u een bewijs van deelname ontvangen, dan wordt het cursusgeld uiterlijk vier weken later geïncasseerd.

Cursusprijzen en btw
Nederlandse Volksuniversiteiten zijn btw-plichtig. Dit betekent dat al onze cursusprijzen inclusief btw zijn. Taalcursussen zijn vrijgesteld van btw, evenals cursussen voor deelnemers onder de 21 jaar.

Annulering

Annulering door Volksuniversiteit Veenendaal
De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht. Het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen, teruggestort.

Annulering door cursist
Annulering is kosteloos binnen een week na aanmelding. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald, minus € 7,- administratiekosten. In alle andere gevallen is men het gehele bedrag verschuldigd.
In verband met de aanschaf van materialen door de docent, is het noodzakelijk minimaal een week van tevoren aan te geven als u een cursus niet kunt bijwonen. Als u dit op tijd hebt gedaan, hoeft u de materiaalkosten niet te betalen. Daarna bent u die wel verschuldigd.
Verzuim van lessen om welke reden dan ook, geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Vervanging
Als het door omstandigheden noodzakelijk is een docent te vervangen, dan is dat geen reden voor gehele of gedeeltelijke restitutie.

Cursusdata
In de brochure en op de website wordt de begindatum van een cursus genoemd. De volgende lesdata zijn dan wekelijks aansluitend op de begindatum. Tijdens vakanties en feestdagen is er geen les. Bij cursussen die niet wekelijks zijn, staan alle cursusdata aangegeven.

Cursusboeken en cursusmateriaal
De cursusprijzen zijn in principe exclusief materiaalkosten. Deze materiaalkosten dient u altijd in de eerste les af te rekenen bij de docent. Om deze reden vermelden we ‘aan docent voldoen’ (a.d.v.) achter ‘materiaalkosten’.
Voor studieboeken (niet bij de cursusprijs inbegrepen) kunt u terecht bij boekhandel Van Kooten, Zandstraat 143, Veenendaal, info@boekhandelvankooten.nl.

Wij raden u aan om te wachten met het aanschaffen van de boeken tot u van de Volksuniversiteit Veenendaal bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief van start zal gaan. U ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus hierover bericht.

Ziekte en verhindering
Als u door omstandigheden een les niet kunt volgen, verzoeken we u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van de administratie op telefoonnummer 0318-550970 of per e-mail info@vuveenendaal.nl. Wij geven dit dan door aan de docent. Restitutie van cursusgeld is bij ziekte of verhindering niet mogelijk.
Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt u daarvan telefonisch of schriftelijk bericht. In principe wordt deze les aan het einde van de cursus ingehaald op dezelfde tijd en dag. Het is ook mogelijk dat er in overleg tussen docent en cursisten gezocht wordt naar een andere datum om de les in te halen.

Leslocaties en rolstoeltoegankelijkheid
Tenzij anders vermeld, vinden de cursussen plaats in de Cultuurfabriek (Kees Stipplein 74). Dit gebouw is rolstoeltoegankelijk. Voor de meeste locaties die de Volksuniversiteit Veenendaal huurt voor haar cursussen geldt dat zij rolstoeltoegankelijk zijn. 
Wanneer rolstoeltoegankelijkheid voor u van belang is, verzoeken wij u, voordat u zich inschrijft, met de administratie van de Volksuniversiteit contact op te nemen voor nadere informatie hierover.

Aansprakelijkheid
Volksuniversiteit Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
Ondanks de zorg die door Volksuniversiteit Veenendaal aan de correcte invoer van de cursusgegevens wordt besteed, kan Volksuniversiteit Veenendaal niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de programmagids of op de website.

Uitsluiting van de les
Volksuniversiteit Veenendaal kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij echter bestaan.

Klachten en suggesties
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze activiteiten. Wanneer u niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan uw verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag. U kunt dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de Volksuniversiteit. De klacht of suggestie wordt na binnenkomst zo spoedig mogelijk behandeld en u ontvangt hierop binnen twee weken een reactie.