algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Uitgangspunt

De cursussen van Bibliotheek Veenendaal staan open voor iedereen, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk via deze website of schriftelijk, via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de balie van De Cultuurfabriek. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (snelle inschrijving vergroot de kans op plaatsing).
Door inschrijving voor een cursus verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Bibliotheek Veenendaal, zoals vermeld op deze website. Na inschrijving ontvangt u per e-mail bericht dat wij uw inschrijving ontvangen hebben. Uw inschrijving wordt zo spoedig mogelijk verwerkt.

Plaatsing en wachtlijst
Een inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Bent u definitief geplaatst, dan ontvangt u een bevestiging van deelname. Hierop vindt u alle gegevens die van belang zijn voor het volgen van de cursus.

Is een cursus volgeboekt, dan plaatsen wij u op de wachtlijst. U ontvangt hiervan bericht. Staan er voldoende personen op de wachtlijst om een extra cursus aan te bieden, dan probeert de Bibliotheek deze te organiseren en wordt u hiervoor benaderd. De plaatsing op de wachtlijst verplicht u niet tot deelname.

Betaling
Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

  • via éénmalige SEPA incasso machtiging
  • via Ideal (bij een online inschrijving)
  • via contante of pin-betaling bij inschrijving bij de cursusadministratie (na telefonisch overleg)

Betaling in termijnen 
Termijnbetaling is alleen mogelijk indien u een SEPA incasso machtiging verstrekt voor het incasseren van het cursusgeld. In principe is het alleen mogelijk om jaarcursussen in termijnen te betalen. Het aantal termijnen staat vermeld bij de betreffende cursus op de website.

Betaling met iDeal
Betalen met Ideal is geen garantie voor definitieve plaatsing bij de cursus. Mocht de cursus niet doorgaan of is de cursus al vol, dan ontvangt u het bedrag zo spoedig mogelijk retour. Wij adviseren om vooraf contact met ons op te nemen als u wilt betalen met Ideal.

Incassering cursusgeld
Heeft u een bewijs van deelname ontvangen, dan wordt het cursusgeld uiterlijk vier weken later geïncasseerd.

Cursusprijzen en btw
Nederlandse Bibliotheken zijn btw-plichtig. Dit betekent dat al onze cursusprijzen inclusief btw zijn. Taalcursussen zijn vrijgesteld van btw, evenals cursussen voor deelnemers onder de 21 jaar.

Annulering
Annulering door Bibliotheek Veenendaal
De Bibliotheek behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht. Het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen, teruggestort.

Annulering door cursist
Annulering is kosteloos binnen een week na aanmelding. Bij annulering tot 6 weken vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald, minus € 7,- administratiekosten. Bij latere annulering is men het gehele bedrag verschuldigd.
Verzuim van lessen om welke reden dan ook, geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Vervanging
Als het door omstandigheden noodzakelijk is een docent te vervangen, dan is dat geen reden voor gehele of gedeeltelijke restitutie.

Cursusdata
In de brochure en op de website wordt de begindatum van een cursus genoemd. De volgende lesdata zijn dan wekelijks aansluitend op de begindatum. Tijdens vakanties en feestdagen is er geen les. Bij cursussen die niet wekelijks zijn, staan alle cursusdata aangegeven.

Cursusboeken en cursusmateriaal
De cursusprijzen zijn exclusief materiaalkosten en studieboeken. Voor studieboeken kunt u terecht bij Boekhandel Van Kooten. Wij raden u aan om pas studieboeken aan te schaffen als u een bevestiging van deelname heeft ontvangen (uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus).

Ziekte en verhindering
Als u door omstandigheden een les niet kunt volgen, horen we dat graag van u (telefonisch via 0318 – 58 26 69 of per mail). Wij geven dit dan door aan de docent. Restitutie van cursusgeld is bij ziekte of verhindering niet mogelijk.

In verband met de aanschaf van materialen door de docent, is het noodzakelijk minimaal een week van tevoren aan te geven als u een cursus niet kunt bijwonen. Als u dit op tijd hebt gedaan, hoeft u de materiaalkosten niet te betalen. Daarna bent u die wel verschuldigd.
Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt u daarvan telefonisch of per mail bericht. In principe wordt deze les aan het einde van de cursus ingehaald, op dezelfde tijd en dag. Docent en cursisten kunnen in overleg ook een andere datum vaststellen om de les in te halen.

Locatie
Alle cursussen vinden plaats in De Cultuurfabriek (Kees Stipplein 74). Dit gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Aansprakelijkheid
Bibliotheek Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
Ondanks de zorg die Bibliotheek Veenendaal aan de correcte invoer van de cursusgegevens besteedt, kan de Bibliotheek niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de programmagids of op de website.

Uitsluiting van de les
Bibliotheek Veenendaal kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij echter bestaan.

Klachten en suggesties
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze activiteiten. Wanneer u niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan uw verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag. U kunt dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. De klacht of suggestie wordt na binnenkomst zo spoedig mogelijk behandeld en u ontvangt hierop binnen twee weken een reactie.